Poszukujesz kompleksowej diagnozy problemów i deficytów Twojego dziecka? Rozpocznijcie nowy rok szkolny z pewnością siebie i jasną ścieżką rozwoju dzięki naszej ofercie diagnostycznej!
DIAGNOZA FAS / FASD

DLA KOGO
Diagnoza przeznaczona jest dla dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży. Wczesna diagnoza pozwala na opracowanie i wdrożenie indywidualnego planu terapii, który pozwoli w sposób aktywny nie tylko wspomagać proces rozwoju dziecka, ale także go stymulować układ nerwowy do procesów związanych z neuroplastycznością.

JAK PRZEBIEGA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje:
🡆 Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
🡆 Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
🡆 Spotkania konsultacyjne, w trakcie których przeprowadzane są badania diagnostyczne (m.in. ocena opóźnień wzrostu, cech dysmorfii twarzy, występowania u dziecka uszkodzeń/dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego, ekspozycji na alkohol w okresie życia płodowego oraz całościowa ocena rozwoju psychoruchowego dziecka).
🡆 Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
🡆 Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

W procesie diagnozy wykorzystujemy tzw. 4-cyfrowy Kwestionariusz Waszyngtoński będący  aktualnie najpopularniejszym narzędziem diagnostycznym w zakresie FAS / FASD używanym na całym świecie.

ILE TRWA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje 3-4 spotkania.

CENA
550,00 złotych

DIAGNOZA ADHD

DLA KOGO

Na diagnozę w kierunku ADHD zapraszamy dzieci i młodzież, które doświadczają trudności z koncentracją, nadmiernej impulsywności, problemów z organizacją czasu i przestrzeni oraz deficytów w zachowaniu, które wpływają na ich funkcjonowanie w domu, szkole oraz w relacjach z rówieśnikami. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z naszych usług rodziców i opiekunów, którzy zauważają u swoich podopiecznych objawy mogące wskazywać na ADHD, takie jak nadmierna aktywność, trudności w utrzymaniu uwagi, łatwe rozpraszanie się czy impulsywne działanie bez zastanowienia nad konsekwencjami.

METODOLOGIA

Do diagnozowania ADHD wykorzystujemy zintegrowane podejście, które obejmuje następujące narzędzia i testy:

Test MOXO: innowacyjna metoda oceny uwagi, koncentracji, impulsywności i hiperaktywności. Test MOXO mierzy rzeczywiste reakcje badanego, a następnie odnosi je do norm i wylicza wyniki dla każdego z podstawowych symptomów ADHD:
🡆 zaburzeń uwagi (A),
🡆 czasu reakcji (T),
🡆 impulsywności (I)
🡆 oraz nadaktywności (H)

MOXO pozwala również ocenić skuteczność terapii oraz zastosowanych leków ponieważ może być wykonany wielokrotnie w różnych odstępach czasu, a wyniki pomiarów pozwalają jednoznacznie ocenić efekty podjętego leczenia. Dzięki temu wspomaga on nie tylko samą diagnozę, ale także planowanie oraz modyfikację terapii i farmakoterapii dla badanego.

Test MOXO przeznaczony jest dla dwóch grup wiekowych:
🡆 dzieci w wieku 7-12 lat
🡆 młodzieży i dorosłych w wieku 13-60 lat

Kwestionariusze Conners 3: kompleksowe narzędzie oceny zachowania, które dostarcza pełnych informacji na temat szerokiego spektrum symptomów ADHD. Skale Conners 3 pomagają nie tylko w identyfikacji zachowań specyficznych dla ADHD oraz w ocenie ich intensywności i wpływu na funkcjonowanie dziecka w różnych środowiskach, ale również szerokiego spektrum zaburzeń współistniejących.
Kwestionariusze zostały zaprojektowane w taki sposób, aby identyfikować objawy mogące wskazywać na inne zaburzenia, takie jak zaburzenia opozycyjno-buntownicze (ODD), zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia zachowania oraz niedostosowanie społeczne.

Wywiad DIVA-5 Young: wywiad diagnostyczny dostosowany do potrzeb diagnozy u dzieci i młodzieży poniżej 17 roku życia. DIVA-5 skupia się na szczegółowym wywiadzie dotyczącym historii życia i symptomów ADHD, co pozwala na zidentyfikowanie poszczególnych obszarów problemowych związanych z ADHD.

JAK PRZEBIEGA PROCES DIAGNOSTYCZNY

Proces diagnostyczny obejmuje:
🡆 Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
🡆 Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
🡆 Przeprowadzenie poszczególnych testów.
🡆 Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
🡆 Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

ILE TRWA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje 2 spotkania.

CENA
550,00 złotych

DLA KOGO
Dla dzieci,które mimo prawidłowego rozwoju umysłowego i korzystnych warunków uczenia się nie są w stanie w przewidzianym czasie nauczyć się czytać i pisać albo liczyć.

JAK PRZEBIEGA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje:
🡆 Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
🡆 Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
🡆 Ocenę poziomu opanowania wiadomości i umiejętności szkolnych oraz zakresu, rodzaju i specyfiki trudności w uczeniu się.
🡆 Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
🡆 Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

W procesie diagnozy wykorzystujemy Baterię metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych 7/9, 10/12, 13/15, 16 plus, testy Dyskalkulia 10/12, 13/16 oraz Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego.

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się powinna być poprzedzona oceną poziomu inteligencji dziecka (norma intelektualna stanowi jeden z najważniejszych warunków diagnozy).

ILE TRWA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje od 2 do 4 spotkań. W razie potrzeby dodatkowo zlecane jest badanie poziomu inteligencji dziecka.

CENA
300,00 złotych (cena nie obejmuje badania poziomu inteligencji – 300,00 złotych)

DLA KOGO
Diagnoza gotowości szkolnej przeznaczona jest dla dzieci 5 i 6-letnich i pozwala ocenić czy dziecko osiągnęło już poziom rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym.

JAK PRZEBIEGA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje:
🡆 Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
🡆 Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
🡆 Ocenę poziomu opanowania wiadomości i umiejętności szkolnych oraz zakresu, rodzaju i specyfiki ewentualnych deficytów.
🡆 Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
🡆 Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

ILE TRWA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje 2 spotkania.

CENA
300,00 złotych

DLA KOGO
Proces diagnostyczny pozwala na ustalenie czy dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

Badanie testem pozwala na ocenę dziecka w następujących obszarach:
1.       rozwój ruchowy
2.       motoryka precyzyjna i lateralizacja
3.       spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa
4.       komunikowania się i mowa
5.       emocje i relacje społeczne
6.       funkcje behawioralne
7.       umiejętności przedszkolne i szkolne

Ocena zachowania i emocji umożliwia zdiagnozowanie nieprawidłowości w następujących obszarach:
1.       Sen
2.       Wydalanie
3.       Odżywianie
4.       Samodzielność
5.       Nawyki
6.       Aktywność ruchowa i napęd
7.       Poziom impulsywności, koncentracja i uwaga
8.       Emocje
9.       Zachowanie (wzorce behawioralne)
10.    Relacje społeczne

Wyniki ww. ocen stanowią podstawę pozostałych procesów diagnostycznych, jak również pozwalają na opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów terapii ukierunkowanych na zidentyfikowane potrzeby rozwojowe badanego dziecka.

JAK PRZEBIEGA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje:
🡆 Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
🡆 Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
🡆 Obserwację dziecka podczas swobodnej zabawy i ocenę jego rozwoju psychoruchowego oraz funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.
🡆 Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
🡆 Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.


ILE TRWA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje od 2 do 3 spotkań. W zależności od poziomu funkcjonowania dziecka może zostać zlecone dodatkowe spotkanie diagnostyczne płatne dodatkowo.

JAK PRZEBIEGA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje:
🡆 Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
🡆 Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
🡆 Obserwację dziecka podczas swobodnej zabawy i ocenę jego rozwoju psychoruchowego oraz funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.
🡆 Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
🡆 Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.


ILE TRWA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje od 2 do 3 spotkań. W zależności od poziomu funkcjonowania dziecka może zostać zlecone dodatkowe spotkanie diagnostyczne płatne dodatkowo.

CENA
Ocena rozwoju psychoruchowego: 250,00 złotych
Ocena zachowania i emocji: 150,00 złotych
Dodatkowe spotkanie diagnostyczne: 150,00 złotych
Plan terapii: 150,00 złotych

DLA KOGO
Oferta skierowana jest do rodziców zaniepokojonych rozwojem swojego dziecka. Na pogłębioną diagnostykę kierujemy również te dzieci, u których wynik badania przesiewowego wskazuje ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu.

W procesie diagnozy wykorzystujemy ADOS-2 – specjalnie opracowany protokół obserwacji określany często “złotym standardem” w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie trwa około godziny i polega na proponowaniu przez diagnostę różnych zabaw czy tematów do rozmowy, zależnie tego w jakim wieku jest badana osoba. ADOS – 2 pozwala dzięki temu na analizę i ocenę nieprawidłowości charakterystycznych dla spektrum autyzmu.

ADOS – 2 można stosować już u dzieci od 12 miesiąca życia, można nim diagnozować także młodzież i dorosłych. Test można wykorzystać zarówno w ocenie osób niemówiących jak i tych, które posługują się mową.

JAK PRZEBIEGA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje:
🡆 Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
🡆 Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
🡆 Badanie narzędziem ADOS-2.
🡆 Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
🡆 Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

ILE TRWA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje 4 spotkania.

CENA
800,00 złotych

DLA KOGO

Diagnoza logopedyczna jest punktem wyjścia dla rozpoczęcia terapii logopedycznej. Jednocześnie na podstawie diagnozy można zdecydować o odroczeniu terapii lub uznać, że jest ona niepotrzebna – w przypadku, gdy rozwój dziecka przebiega zgodnie z normą rozwojową.

Celem diagnozy jest nie tylko rozpoznanie ewentualnych wad wymowy.

Podczas diagnozy logopedycznej logopeda ocenia:

🡆 sposób komunikacji dziecka
🡆 poziom rozumienia dziecka
🡆 sposób realizacji poszczególnych głosek w zestawieniu z normami rozwojowymi
słuch fonemowy i fonematyczny
🡆 budowę aparatu artykulacyjnego dziecka – w tym m.in. budowę wędzidełka podjęzykowego, sprawność warg i języka, napięcie mięśniowe
🡆 czynności prymarne – takie jak gryzienie, żucie, oddychanie – w tym ocena toru oddechowego.

W procesie diagnozy opieramy się na Kartach Oceny Logopedycznej Dziecka – teście służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Test ten uzyskał pozytywną rekomendację Polskiego Związku Logopedów.

Dodatkowo u dzieci w wieku w wieku od 3 do 7 lat stosujemy Karty Oceny Słuchu Fonemowego.

JAK PRZEBIEGA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje:
🡆 Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
🡆 Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
🡆 Badanie logopedyczne narzędziami dostosowanymi do wieku i poziomu funkcjonowania dziecka.
🡆 Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
🡆 Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

ILE TRWA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje od 2 do 3 spotkań.

W niektórych przypadkach po diagnozie logopedycznej konieczne będzie odbycie dodatkowych badań lub konsultacji lekarskich, np. badania słuchu, konsultacji z ortodontą lub laryngologiem.

CENA
400,00 złotych

Zapraszamy na bezpłatne niezobowiązujące konsultacje, w czasie których ocenimy stopień funkcjonowania dziecka i zaproponujemy optymalną ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną.