DLA KOGO
Dla dzieci,które mimo prawidłowego rozwoju umysłowego i korzystnych warunków uczenia się nie są w stanie w przewidzianym czasie nauczyć się czytać i pisać albo liczyć.

JAK PRZEBIEGA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje:
🡆 Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
🡆 Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
🡆 Ocenę poziomu opanowania wiadomości i umiejętności szkolnych oraz zakresu, rodzaju i specyfiki trudności w uczeniu się.
🡆 Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
🡆 Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

W procesie diagnozy wykorzystujemy Baterię metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych 7/9, 10/12, 13/15, 16 plus, testy Dyskalkulia 10/12, 13/16 oraz Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego.

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się powinna być poprzedzona oceną poziomu inteligencji dziecka (norma intelektualna stanowi jeden z najważniejszych warunków diagnozy).

ILE TRWA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje od 2 do 4 spotkań. W razie potrzeby dodatkowo zlecane jest badanie poziomu inteligencji dziecka.

CENA
300,00 złotych (cena nie obejmuje badania poziomu inteligencji – 300,00 złotych)